Sök
Filter

Nationalnyckelns systematik

Nationalnyckeln presenterar en stor mängd fakta om organismgrupper och arter. För att göra det möjligt för läsaren att orientera sig behöver informationen ordnas på ett strukturerat sätt. Här är arterna inte ordnade från A till Ö som i ett traditionellt uppslagsverk. Istället är de organiserade utifrån en systematisk indelning av organismerna. Bakgrunden till detta ”alfabet” är forskning om arternas släktskap som påbörjades redan under Carl von Linnés tid.

Vetenskaperna om hur olika arter får sina namn och placeras i det biologiska systemet kallas taxonomi och systematik. Organismvärlden delas in i olika nivåer av taxonomiska enheter eller taxa. Det innebär att varje enskild art ingår i ett släkte. Detta släkte tillhör en familj som i sin tur förs till en ordning o.s.v. uppåt i hierarkin.

Systematik i ständig utveckling

På Linnés tid utgick vetenskapsmännen till stor del från hur arterna såg ut när de placerade in dem i systemet. Idag använder man sig också av kunskaper om arternas släktskap och hur de har utvecklats genom evolutionshistorien. Det är ett knepigt pussel, eftersom systemet hela tiden förändras i takt med att forskarna får ny kunskap om arterna. Det är förstås också en av de riktigt stora utmaningarna med att göra ett bokverk som Nationalnyckeln – att själva ”alfabetet” (den systematiska ordningen) förändras under arbetets gång. I presentationen av en viss organismgrupp framgår den vid utgivningen rådande uppfattningen om den behandlade gruppens släktskap och systematik. Nationalnyckelns orienteringssystem ligger däremot fast över tid.

Orienteringssystemet

Nationalnyckelns orienteringssystem åskådliggörs med hjälp av ett cirkulärt diagram. Detta diagram grundar sig på en översiktlig indelning av organism världen. Och denna indelning bygger på kunskapsläget rörande organismernas släktskapsförhållanden i början av 2000-talet. Diagrammet läses inifrån och ut: i centrum finns fem huvudgrupper, och från dessa förflyttar man sig stegvis utåt mot en alltmer detaljerad indelning enligt systematikens hierarkiska modell. Diagrammet tar endast upp ett begränsat antal nivåer, och det leder så långt ned i systemet som är lämpligt utifrån dess funktion som orienteringsverktyg.


Då det är praktiskt möjligt presenterar varje Nationalnyckelvolym hela obrutna släkten, hela underfamiljer, familjer etc. Taxonomiska enheter som är större än vad som får plats i en enskild volym presenteras i ett avgränsat antal volymer. På detta sätt görs organismvärlden så tydlig och lättillgänglig för läsaren som möjligt. Arter som presenteras nära varandra i bokverket är alltså nära släkt med varandra.

Volymplacering och sökning

Nationalnyckeln är ett sammanhängande bokverk som behandlar merparten av Sveriges flercelliga arter i systematisk ordning. Verket är organiserat efter och speglar systematiken, så som den presenteras på s. 15–17. När en grupp på högre taxonomisk nivå inleds markeras det med ett tvärband på bokryggen. Bandets placering indikerar var i systemets hierarki gruppen hör hemma. 

Orienteringssystemet
Orienteringssystemet: Nationalnyckelns orienteringssystem åskådliggörs med hjälp av ett cirkulärt diagram. Diagrammet läses inifrån och ut: i centrum finns fem huvudgrupper, och från dessa förflyttar man sig stegvis utåt mot en alltmer detaljerad indelning enligt systematikens hierarkiska modell.
Volymplacering och sökning: Banden på ryggen berättar att en eller flera grupper inleds i volymen; i det här fallet dels leddjuren (Arthropoda), dels mångfotingarna
(Myriapoda) som är en av de fyra leddjursgrupperna. Koden, i detta fall CF, är en sök- och placeringskod. Den innehåller alltid en bokstavskombination med två tecken och oftast ett sifferintervall, t.ex. DE 50–54. Böckerna ställs i bokstavsordning enligt bokstavskoden, och böcker med samma bokstavskod ställs i sin tur i nummerordning.