Sök
Filter

Böckernas innehåll

Böckerna i bokverket Nationalnyckeln innehåller ett antal element som kan vara intressanta att känna till. En viss variation i utformningen förekommer så att innehållet presenteras på ett relevant sätt för respektive organismgrupp.

Introduktion till en organismgrupp

Principen för böckernas innehåll är att det finns presentationer av inte bara de enskilda arterna utan även grupper av arter som har mycket gemensamt. Varje sådant så kallat taxon (släkte, familj, ordning etc.) presenteras med en kortare text som ligger på grå bakgrund. Som komplement till denna kortare presentation finns det ibland en fördjupningstext som följer direkt på den korta presentationen. Denna fördjupningstext är ofta rikt illustrerad och fungerar som en introduktion till informationen om de enskilda arterna. Introduktionen kan behandla ett släkte (t.ex. vitmossor), en familj (t.ex. blomflugor) eller en grupp på någon annan taxonomisk nivå beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Bestämningsnyckel till arterna

Varje art presenteras med en text och en eller flera bilder samt ibland en utbredningskarta.

Utbredningskarta

Kartan visar grovt artens bedömda utbredning i Sverige och ibland även i övriga Norden.

Habitusbild

Den stora helhetsbilden på organismen visar hur ett typiskt exemplar av organismen ser ut i levande livet. Ibland visas både hane och hona eller de delar som skiljer mellan hane och hona. Varieteter kan också behöva visas. Sättet att visa organismen på grundar sig på en avvägning mellan olika önskemål. Oftast visas en typisk pose för en levande organism, men ibland måste man göra vissa anpassningar för att detaljer på kroppen ska synas tydligt. Fjärilsvingar kan till exempel visas mer utbredda än vad som förekommer naturligt. Ibland finns en bild som visar organismens verkliga storlek i skala 1:1.

Detaljbilder

Som hjälp vid artbestämningen kan man behöva detaljbilder. Det kan vara en specifik kroppsdel, men kan i andra fall vara delar som inte syns på habitusbilden. Ibland visas även små detaljer som måste prepareras fram från organismen och fotograferas i mikroskop.

Kännetecken

Här beskrivs framför allt hur arten ser ut. Texten samverkar med bilderna för att ge en så tydlig bild som möjligt av organismens utseende.

Levnadssätt

Här beskrivs beteenden och ekologi för organismen.

Utbredning

Här beskrivs utbredning i Sverige ibland även utbredning i Norden och i övriga världen.

Namngivning

Här visas artens vetenskapliga namn och vem som är auktorn, det vill säga den person som beskrev arten som ny för vetenskapen. I de fall samma art har råkat beskrivas av andra personer, då under andra namn, nämns även dessa så kallade synonymer. I vissa volymer finns även ett avsnitt om etymologi som förklarar vad det vetenskapliga namnet betyder.

Introduktion till en organismgrupp
Introduktion till en organismgrupp: I De kännetecken och andra egenskaper som är gemensamma för en grupp arter kan presenteras på den systematiska nivå – det högre taxon – där arterna ingår. Var ett högre taxon är placerat i den övergripande systematiken visas med en systematisk ”trappa” i den grå ruta som inleder presentationen av varje grupp.

 

Introduktion till en organismgrupp
Introduktion till en organismgrupp: I text och bild med pekare förklaras gruppens gemensamma morfologi och de termer som används i artbeskrivningar och nycklar. 

 

Bestämningsnycklar
Bestämningsnycklar: I de dikotoma nycklarna (dikotoma = två val för varje steg) beskrivs ofta de karaktärer man ska titta på både i text och bild.

 

Artpresentation
Artpresentation: Artpresentationerna utgör det mest omfattande materialet i Nationalnyckeln. De innehåller beskrivningar av artens kännetecken, levnadssätt och utbredning. Bilder på artrepresentanter och på detaljer som används för att kunna skilja arter åt finns i anslutning till texten.